Szukaj

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod adresem: www.mosbutik.pl  Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia wstępne
1.    Sklep internetowy MOS BUTIK, dostępny pod adresem internetowym www.mosbutik.pl Sklep internetowy MOS BUTIK prowadzi sprzedaż wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedającym.
2.    Klient porozumiewa się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie oraz drogą pisemną. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Klient ponosi koszt połączenia zgodny z taryfą usługodawcy świadczącym na jego rzecz usługę telekomunikacyjną, z której korzysta Klient.
3.    Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
4.    Wszelkie informacje o produktach podane na stronach internetowych Sklepu w szczególności ich opisy, ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
5.    Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.
6.    Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klienta. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm plików „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Sklepu.

§ 2 Definicje
1.    Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.    Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MOS BUTIK
3.    Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4.    Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5.    Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.mosbutik.pl
6.    Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7.    Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu, określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, zasady postępowania reklamacyjnego oraz ochrony danych osobowych.
8.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9.    Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10.    Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie konta.
11.    Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12.    Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13.    Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14.    Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
15.    Dostawca – oznacza podmiot z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów.
16.    Administrator Danych Osobowych – Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca MOS Butik www.mosbutik.pl

§ 3 Kontakt ze Sklepem
Dane Identyfikacyjne MOS BUTIK:
MOS BUTIK
ul. Jaracza 16 90-261 Lodz NIP: 7272508101,
Regon: 367117380
ZAREJESTROWANY PRZEZ: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Tel: +48 42 2080573
E-mail: info@mosbutik.com
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: MOS BUTIK 36175000120000000037193135
Dane Kontaktowe:
MOS BUTIK
Ul. Jaracza 16
0-261 Lodz
Polska
Tel: +48 42 2080573
E-mail: info@mosbutik.com
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: MOS BUTIK 36175000120000000037193135
1.    Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
2.    Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10-18.
 
§ 4 Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a) urządzenie końcowe (komputer lub inne urządzenie multimedialne) z dostępem do sieci Internet oraz system operacyjny umożliwiający uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari),
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 5 Informacje ogólne
1.    Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2.    Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3.    Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
4.    Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie
1.    Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, Kraj, Ulica, Kod pocztowy, Miasto, Telefon, Adres E-mail, Login, Hasło.
2.    Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3.    Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4.    Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7 Zasady składania Zamówienia
1.    Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu www.mosbutik.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2.    W celu złożenia Zamówienia należy:
a) zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, liczbę sztuk a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
c) przejść do koszyka, zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
d) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), e) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w terminie wskazanym w § 9 pkt 3 Regulaminu;
f) złożyć zamówienie przez wysłanie Formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej Sklepu przycisk „Kupuję i płacę”.
3.    Niezbędnym elementem składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji Regulaminu w toku trwania procedury składania zamówienia uniemożliwia nabycie Produktu za pośrednictwem Sklepu.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
- Odbiór osobisty (Mos Butik) Łodz
- Poczta Polska - Odbiór w Punkcie*
- Poczta Polska - Odbiór w Punkcie (pobranie)*
- Poczta Polska Kurier*
- Poczta Polska Kurier (pobranie)*
Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
- przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w § 3,
- przez system płatności - „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU.”.
Dostepne formy platnosci porzez Karty płatnicze:
- Visa
- Visa Electron
- MasterCard
- MasterCard Electronic
- Maestro
PayPal
* Pocztex Kurier 48 Informacje ogolne o usludze pobrane sa z:
http://www.pocztex.pl/pocztex/informacje-ogolne-2/
“Przesyłki doręczane są najpóźniej w drugim dniu po dniu nadania, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy pod warunkiem nadania do godziny 15:00 w placówce pocztowej uzgodnionej w ramach zawartej z Pocztą Polską pisemnej umowy.”

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży
1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2.    Po złożeniu przez Klienta Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3.    Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
4.    Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5.    a. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
b. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, dostawa produktów realizowana będzie częściami.
6.    Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b) W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu.
O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
7.    W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
8.    Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta w przypadku wyboru sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
9.    Dostawa Produktów zamawianych za pośrednictwem Sklepu internetowego realizowana jest na terenie Rzeczypospolitej oraz calym swiecie.
10.    Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
11.    Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy
1.    Zgodnie z art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz 827) Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2.    MOS Butik oferuje swoim klientom 28 dni na zwrot towaru. Jeśli minęło 28 dni od zakupu, niestety nie możemy zaoferować zwrotu lub wymiany towaru. Aby otrzymać zwrot, przedmiot musi być nieużywany i znajdować się w takim samym stanie, w jakim klient go otrzymal. Musi być również w oryginalnym opakowaniu. Aby dokonać zwrotu, wymagamy pokwitowania lub dowodu zakupu.
3.    Do zwrotu sa akceptowane tylko towary zakupione w pelnych cenach. Towry zakupione z wyprzedazy nie podlegaja zwrotom.
4.    Bieg terminu do odstąpienia od Umowy określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż Dostawca.
5.    W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
6.    Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
7.    Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
8.    Skutki odstąpienia od Umowy:
a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w § 3 niniejszego Regulaminu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
9.    MOS Butik sugeruje skorzystanie z poleconej/ rejestrowanej formy przesylki towaru w celu jego zworcenia. MOS Butik nie moze zagwarantowac ze otrzyma twoja przesylke.
10.    Koszt odeslania okularow pokrywa klient.
11.    Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 03 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz 827):
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
12.    Opoznienie lub brak zwrotu. Jeśli nie otrzymałeś jeszcze zwrotu pieniędzy, najpierw sprawdź ponownie swoje konto bankowe. Następnie skontaktuj się z firmą obsługującą kartę kredytową, ponieważ może upłynąć trochę czasu, zanim otrzymasz zwrot pieniędzy na swoje konto. Następnie skontaktuj się ze swoim bankiem. Zwykle przed zaksięgowaniem zwrotu często upływa trochę czasu. Jeśli zrobiłeś to wszystko i nadal nie otrzymałeś zwrotu pieniędzy, skontaktuj się z nami pod adresem: Info@mosbutik.pl

13.    Wymiana towaru. Wymieniamy tylko przedmioty, które są wadliwe lub uszkodzone. Jeśli chcesz go wymienić na ten sam przedmiot, wyślij nam e-mail na: Info@mosbutik.pl

§ 11 Reklamacja i gwarancja
1.    Umową Sprzedaży objęte są Produkty oferowane w sprzedazy na naszej stonie.
2.    Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3.    W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
4.    Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
5.    Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis oraz zdjęcie/-a wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6.    Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. O sposobie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.
7.    Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
8.    W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2.    Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.),
z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie
z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.),
z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
d) Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym
1.    Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2.    Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3.    Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy z przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4.    Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych
w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy

§ 14 Postanowienia końcowe
1.    Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów